DELOVNO PRAVO

Nudimo vam strokovno pomoč pri urejanju vseh vrst individualnih delovnih razmerij. Za optimalno postopanje je namreč potrebno odlično poznavanje in razumevanje tako delodajalcev in delojemalcev, kar nam omogoča doseganje najbolj učinkovitih rezultatov. Vse več posameznikov se ravno zato obrača na zunanje strokovnjake, ki urejajo individualne in kolektivne delovne spore, v sklopu katerih se odloča o pravicah in obveznostih delavcev.

Z delovnim pravom se soočamo vsi člani družbe, saj obsega pravna pravila in načela, ki urejajo delovna razmerja, pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev ter odnose s sindikati. V sklop individualnega delovnega prava sodijo postopki sklenitve delovnega razmerja, različne vrste zaposlitvenih pogodb, opredelitve delovnega časa in plače, izobraževanje zaposlenih, varstvo pri delu, prekinitve pogodb ter drugi zaposlitveni dejavniki.

V področje kolektivnega delovnega prava uvrščamo tudi pravo socialne varnosti, ki ureja pravice s področja pokojninskega, zdravstvenega, invalidskega zavarovanja, zaščite v primeru brezposelnosti ter številne druge posebnosti. Socialno varstvo z razlogom priključujemo področju delovnega prava, saj poleg delavcev zajema tudi druge posameznike, kot so družinski člani, brezposelne ali invalidne osebe, idr.