CIVILNO PRAVO

Priprava in pravno preverjanje najrazličnejših pogodb, zastopanje na sodiščih in urejanje različnih sporov, mejnih nesoglasij, dediščine, delitev premoženja, odškodninske tožbe, vse to so dinamični in pogosto nepredvidljivi odnosi, ki so sestavni del družbenih vezi. Ravno zato sta potrebni njihova pravna opredelitev in ureditev, kar vsem članom družbe omogoča, da lahko zaščitijo lastni interes in svoje pravice. Slednje opredeljuje civilno pravo, ki obravnava pravni vidik odnosov med posamezniki in tudi pravnimi subjekti.

V Odvetniški pisarni Bolcar vam nudimo pravno svetovanje, pripravo in pravno prevetritev različnih pogodb, sporazumov ter zastopanje pred sodišči. Posvečamo vam popolno pozornost in vzpostavljamo celovit pravni pristop in zaupljiv odnos, individualno prilagojen reševanju vaše pravne zadeve.

Naša strokovna pomoč znotraj posameznih področij vključuje:

  • obligacijsko pravo: pravna pomoč in svetovanje pri pripravi pogodb, urejanju odškodninskih zadev, obligacijskih razmerij in sklepanju pravnih poslov, zastopanje strank v pravnih sporih.
  • stvarno pravo: pravna pomoč, svetovanje in zastopanju pri pravnem urejanju (ne)premičnin, stanovanj, urejanju solastniških razmerij ter razmerij do premičnin (vozil, strojev, opreme idr.), lastninskih pravic, pravic do emisij, stvarnega užitka, zastavnih pravic, zemljiškega dolga.
  • dedno pravo: pravna pomoč, svetovanje in zastopanje pri pravnem urejanju dedovanja, uveljavljanju nujnega dednega deleža, zapuščine in zapuščinskih postopkov, pripravi in sklepanju pogodbe o preužitku, darilne pogodbe ali darilne pogodbe v primeru smrti, izpodbijanju oporoke in dedna nevrednost, urejanju zdravstvenih pooblastil in zdravstvene oporoke, ločitve in izločitve zapuščine.
  • družinsko pravo: pravna pomoč, svetovanje in zastopanje pri pravnem urejanju družinskih razmerij, razvezah zakonske zveze, urejanju skrbništva, stikov in preživnin, razdelitvi skupnega premoženja, odvzemu poslovne (opravilne) sposobnosti zaradi zavarovanja interesov posameznika ipd.